‘Emissieloos inkopen; gewoon doen’

07-10-2021
270 keer bekeken

“Begin zo klein en risicoloos mogelijk met emissieloosinkopen en doe daar ervaring mee. Dan gaat de kennis daarover groeien.”

Dit was aan het slot van de Inkoopsessie Emissieloos Inkopen van de provincie Noord-Brabant wellicht wel de belangrijkste boodschap. “Ga het gewoon doen”, aldus Mark van den Hoven, procesmanager Duurzame Infrastructuur bij de provincie Noord Brabant.

De kennissessie voor medewerkers van provincie en Brabantse gemeenten werd dit jaar voor de tweede keer gehouden. Deelnemers aan deze sessie houden zich voor een belangrijk deel bezig met inkoop. Als start van de sessie nam Carla Vosmaer, contractmanager bij de provincie Noord-Brabant en adviseur duurzaamheid de aanwezigen mee in het hoe, het waarom en het wanneer van emissieloos bouwen. Hiermee legde zij een gemeenschappelijke basis als het gaat om schoon en emissieloos bouwen. “Het speelt inmiddels alop tal van plekken en in diverse trajecten die inhoudelijk met elkaar samenhangen. Soms met een kleine soms met een grote overlap”, aldus Vosmaer. Met de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) wordt geprobeerd daar een eenheid en duidelijkheid in te scheppen. Vosmaer: “Vanuit vier kanten is er reden om aandacht aan te schenken. Zo is er het schone luchtakkoord, de aanpak Stikstofproblematiek, het traject Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten en het traject van het ministerie van SZW. Dit laatste omdat emissieloos bouwen uiteindelijk ook moet leiden tot betere arbeidsomstandigheden van de werknemers die met het materieel aan de slag gaan.”

Opdrachtgeverskant

Jorrit van Ommen, projectleider van de Groene Koers ging vervolgens vooral in op het onderwerp emissieloos bouwen vanuit opdrachtnemerskant. “Wij kunnen al heel veel als het gaat om emissieloos bouwen”, benadrukte Van Ommen. “Het is alleen vaak bij opdrachtgevers nog onvoldoende bekend. Het is voor ons dan ook belangrijk om het kennisniveau bij opdrachtgever te verbeteren.” Van Ommen lichtte daarom de Groene Koers toe. Dit is een initiatief van de organisaties Bouwend Nederland, Cumula en BMWT. “De Groene Koers geeft een invulling aan het klimaatakkoord en daarmee laten we zien dat marktpartijen op de goede weg zijn.” Belangrijk doel van de Groene Koers is om gemeenten en provincies te helpen om een goede uitvraag aan de markt te kunnen stellen. “Daarvoor is het belangrijk om de kennis die er in projecten worden opgedaan te delen. We zijn dan ook op zoek naar projecten om te adviseren en mee te denken en zo een meerwaarde te kunnen leveren.”

Ervaringen

Na de inleidingen gingen de aanwezigen in twee groepen uiteen om ervaringen met emissieloos inkopen te delen en ook de belemmeringen te benoemen. Zo vertelde bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van Eindhoven momenteel middenin een aanbesteding voor een herinrichting te zitten. Doel hiervan is om zero emissie transport bouwmaterieel, voertuigen en gereedschappen te stimuleren. “Marktpartijen zien hier wel veel kansen en zetten in op het verduurzamen van het materieel. Zowel als het gaat om elektrische of hybride voertuigen als om het inzetten van elektrisch gereedschap.” De effecten van de inzet van bijvoorbeeld gereedschap op accu’s was voor haar wel een eyeopener. “Nooit bewust geweest dat het zo’n grote impact op een project heeft. Want gereedschap met accu’s zorgt er bijvoorbeeld voor dat er geen stinkend aggregaat nodig is.” Een vertegenwoordiger van Breda deelde haar ervaring met de marktverkenning rond het elektrisch uitvragen van een standaard rioleringsproject. “We hebben nog geen aanbestedingsstrategie. Intern speelt nog de discussie over de keuze voor een MVO kwaliteit of een kwantitatieve benadering. Bijvoorbeeld hoeveel uur de opdrachtnemer verwacht de machines aan te gaan zetten.” Ook overweegt Breda een minicompetitie uit te schrijven om mkb-ers uit te dagen met innovatieve aanpakken te komen.

Belemmeringen

De aanwezigen zien echter ook wel belemmeringen om emissieloos te kunnen inkopen. Zo zei een vertegenwoordiger bijvoorbeeld te worstelen met de vraag hoe je als gemeente krijgt waar je om hebt gevraagd en ook nog eens op de manier zoals door de opdrachtnemer is toegezegd? “Je kunt moeilijk naast iedere bouwplaats een politieagent zetten.” Een vertegenwoordiger van Eindhoven bracht naar voren:  “Hoe kunnen we nu zien wat de impact is? Zowel cijfermatig als in de zin van verbetering van comfort.” En Tilburg noemde als een belangrijke belemmering het feit dat de kennis binnen de organisatie versnipperd is. “Er is een overkoepelend vraagstuk nodig waarop het inkoopbeleid kan worden afgestemd. Maar zover zijn we nog niet.”

“Het overall beeld”, zo constateerde Mark van den Hoven na afloop van de kennissessie, “is toch dat bijna iedereen wel op de een of andere manier met emissieloos inkopen bezig is.” Veel belemmeringen uit beide sessies zijn volgens Van den Hoven terug te voeren “naar een gebrek aan kennis en ervaring.” Verder gaat in de ogen van de aanwezigen de snelste weg naar verandering via het bestuur. “Als bestuurders goede ideeën te horen krijgen volgt snel een mail de organisatie in met de vraag ‘waarom hebben wij dat niet?’ Dus is het belangrijk om successen te bundelen en aan bestuurders voor te leggen”, merkte iemand op. Dit alles mag volgens de vertegenwoordiger van Eindhoven geen reden zijn om op de handen te gaan zitten.  “Begin gewoon en als je vastloopt zijn er anderen die je op weg helpen.”

Kijk voor meer informatie over de Groene Koers op https://www.degroenekoers.nl/. En kijk voor meer informatie over de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwenwww.opwegnaarseb.nl.

 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen